Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

Sep
17
2019

 

 

ПОКАНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГТАДИНА 17 "МЕЧО ПУХ"

 

Прочети / Изтегли дкумента в .pdf формат 

downalod pdf

 
Nov
24
2016

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,

ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКА ГРАДИНА № 17

ЧРЕЗ УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПИТЕ НА ДГ№17

ПОКАНА

ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ№17 СТЕФАНА ДЕЧЕВА

ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА № 17

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            На основание чл.7,ал.3 и във връзка с ал.2, т.2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата отправям Покана към излъчените на родителските срещи кандидат членове на Обществен съвет към ДГ №17 за участие в събраниев детската градина при следните условия:

  Дата на провеждане – 15.12.2016 год.

  Място на провеждане – физкултурния салон на ДГ № 17

  Час на провеждане – 17.30 ч.

  Дневен ред:

  Избор на 4 ма редовни членове на Обществения съвет към ДГ № 17;

  избор на 4 ма резервни членове на Обществения съвет към ДГ № 17;

  попълване на избраните кандидати на декларация за липса на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника

  Протоколът от проведеното събрание на родителите ще се води от Светлана Иванова – старши учител в ДГ № 17

  Информация за дейността и правомощията на Обществения съвет можете да четете на интернет страницата на ДГ № 17 – www.odz17.com, раздел За родители, секция Обществен съвет, Правилник за създаването, устройството и дейността на обеществените съвети към детските градини и училищата (Обн. ДВ бр75 от 27.09.2016 год.)

            С настоящата Покана учителите в групите да запознаят излъчените на 12.12.2016 год. родители лично срещу подпис.

            Поканата да бъде публикувана на интернет страницата на детската градина.

Директор на ДГ № 17

Стефана Дечева

 

 

Заповед - Обществен съвет към ДГ 17 "Мечо Пух"

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

Правилник Обществени Съвети

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

Писмо МОН

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

Извлечение от Закона за предучилищно и училищно образование

прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

Заповед - административно подпомагане 

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

 

Заповед - поименен състав 

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

downalod pdf

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c