Jun
14
2017
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9065238

 АОП номер 9065238                                                                                                        СТАТУС:  ЗАТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата:  9065238  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух за период от 12 / дванадесет/ месеца
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 69000 лв. без ДДС  
Краен срок за подаване на оферта: 23/06/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 14-06-2017   Разгледай Електронно Досие