Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

 
Jun
14
2017
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9065238

 АОП номер 9065238                                                                                                        СТАТУС:  ЗАТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата:  9065238  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух за период от 12 / дванадесет/ месеца
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 69000 лв. без ДДС  
Краен срок за подаване на оферта: 23/06/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 14-06-2017   Разгледай Електронно Досие   
                                                                                                                                                                          
 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c