СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ № 17

„МЕЧО ПУХ”  2013-2016 г.

 
Oct
30
2013

ДЕТСКА ГРАДИНА № 17”МЕЧО ПУХ”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „МЛАДОСТ”

Гр. София, ж.к. Младост 1, до бл. 31, Тел. 02 875 40 32

СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ № 17 „МЕЧО ПУХ”

ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2016 ГОДИНА

 

     Стратегията определя актуалните цели за тригодишен период от развитието на детското заведение, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя се основава на принципите и насоките от ЗНП, ППЗНП, приоритети на МОМН и на РИО на МОМН, на Общинската стратегия за развитието на образованието в общината и на спецификата на детската градина. Разработва се в унисон с идеите на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП, Европейски син флаг, Европейски клуб на учителя и др.

     ВЪВЕДЕНИЕ

     Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ № 17 „Мечо Пух“. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очер­тава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.

     Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, дейности, цел и подцели.

     І. МИСИЯ

     Мисията на ОДГ № 17 „МЕЧО ПУХ“е:

  • •    да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
  • •    да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
  • •    да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
  • •  да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

     ІІ. ВИЗИЯ

     Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина.

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c